Algemene Verkoopsvoorwaarden BVBA Foque

  1.  Alle leveringen en prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.
  2. Onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens wanneer bijzondere afspraken uitdrukkelijk een afwijkende vervaldag voorzien.
  3. Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet vereffend is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsinterest van 1,5 % per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Tevens wordt bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 10%, met een minimum van € 100 ter vergoeding van de administratie-, bemiddelings-, en inningskosten van ons juridisch adviesbureau. Bij niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  4. Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft BVBA Foque het recht verdere leveringen op te schorten, totdat het verschuldigd bedrag met inbegrip van de interesten en verhogingsbeding volledig is aangezuiverd.
  5.  De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
  6.  De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koperniet gerechtigd de goederen te verwerken , te verkopen of in de ruimste zin van het woord als zekerheid te gebruiken. De overgang van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering en de koper is verantwoordelijk voor de goede bewaring.
  7. Alle eventuele klachten betreffende non-conformiteit van de levering of zichtbare gebreken en afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan BVBA Foque. Na verloop van de termijn van acht kalenderdagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt onze verplichting zich tot de vervanging of herstelling van de gebrekkige of beschadigde goederen. De schade kan aldus maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval uitgesloten wanneer de schade gedeeltelijk veroorzaakt wordt door de schuld of nalatigheid van de koper of een derde of wanneer het verkochte goed behandeld wordt door niet-gekwalificeerde personen. De door ons toegestane garantie is steeds deze van de fabrikant.
  8. De door ons toegestane garanties dekken nooit de gevolgen van slijtage, onaangepast of onoordeelkundig gebruik, overmacht, slecht onderhoud. De koper verliest tevens recht op garantie wanneer hijzelf of derde wijzigingen aanbrengt aan de goederen.
  9.  De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze als bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de cliënt niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding. 
  10.  In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de exploitatiezetel van BVBA Foque gevestigd is, bevoegd. Zij behoudt zich echter het recht voor een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank territoriaal bevoegd voor de woonplaats van de cliënt.